Všeobecné obchodní a ubytovací podmínky turistické chaty Pod Břesteckou skalou

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní a ubytovací podmínky byly platné pouze do 31. 12: 2019 a proto jsou dále neplatné!! Chybí zde údaje o provozovateli.

 2. Ubytovatel se smlouvou o ubytování zavazuje poskytnout ubytovanému přechodně ubytování na ujednanou dobu ve vybraném pokoji turistické chaty Pod Břesteckou skalou (adresa Břestek 234, 687 08 Břestek) a ubytovaný se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby spojené s ubytováním stanovenou cenu.

 3. Navštívením a prohlížením webové stránky umístěné na internetové adrese http://www.podbresteckouskalou.cz/ (dále jen „webová stránka“), jejím použitím přes libovolnou platformu, nebo zasláním objednávky ubytovaný potvrzujete, že si přečetl tyto obchodní podmínky a že s nimi souhlasí.

 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování. Smlouva o ubytování a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o ubytování lze uzavřít v českém jazyce.

 5. Právní jednání učiněné prostřednictvím on-line formuláře nebo e-mailu má účinky písemného právního jednání.

Ubytování, cena a platební podmínky

 1. Turistická chata Pod Břesteckou skalou nabízí ubytování v jedenácti dvoulůžkových pokojích umístěných v podkroví turistické chaty.

 2. Každý pokoj má své vlastní sociální zařízení s WC a sprchou, ledničku, k dispozici je ložní prádlo a osuška s ručníkem. Celý areál je pokryt bezplatným Wi-Fi připojením, k dispozici je prostor pro úschovu a uzamčení kol.

 3. K ubytování lze objednat vydatnou snídani nebo polopenzi. Pro větší skupiny osob (deset a více) lze objednat i plnou penzi.

 4. Cena za ubytování činí:

  - jednolůžkový pokoj/noc: 700 Kč,

  - dvoulůžkový pokoj/noc: 900 Kč,

  - polopenze (snídaně + večeře: 200 Kč,

  - plná penze (v případě deseti a více osob): 300 Kč,

  - snídaně: 90 Kč,

  - děti do tří let bez nároku na vlastní lůžko: zdarma,

  - děti od tří do šesti let SLEVA/noc: 225 Kč,

  - zapůjčení dětské postýlky/noc: 100 Kč

  - přistýlka/noc: 250 Kč,

  Sleva za dítě bude odečtena od celkové ceny za ubytování dle počtu dětí ve věku od tří do šesti let.

 5. V ceně za ubytování je zahrnuto DPH. Poplatky obci (rekreační poplatek a ubytovací poplatek) jsou účtovány zvlášť k ceně ubytování. V ceně snídaně je jeden nápoj (káva, čaj, juice). V ceně polopenze je snídaně a večeře (polévka + hlavní chod). V ceně plné penze je polopenze a oběd (hlavní chod).

 6. V přízemí turistické chaty Pod Břesteckou skalou se nachází hospoda s možností stravování. Ubytování je v provozu nepřetržitě po celý rok. Hospoda je během hlavní sezóny (květen až září) otevřena každý den dle aktuální otevírací doby. Mimo hlavní sezónu (říjen až duben) je hospoda v provozu pouze v pátek, sobotu a v neděli. Stravování mimo hlavní sezónu ve dnech pondělí až čtvrtek poskytujeme pouze pro skupiny deseti a více osob nebo po domluvě s ubytovatelem.

 7. Cenu za ubytování může ubytovaný uhradit ubytovateli následujícími způsoby:

  - v hotovosti v turistické chatě Pod Břesteckou skalou nejpozději v den odjezdu,

  - platební kartou (Mastercard, Maestro, Visa, VPay) v turistické chatě Pod Břesteckou skalou nejpozději v den odjezdu,

  - platební kartou (Mastercard, Maestro, Visa, VPay) online prostřednictvím rezervačního formuláře aplikace Plazaro, zprostředkovatel platby: PayPal.

 8. V případě větší skupiny osob (deset a více) uhradí ubytovaný cenu za ubytování prostřednictvím zálohy vy výši 50 % celkové ceny za ubytování splatné do deseti dnů od uzavření ubytovací smlouvy, a prostřednictvím doplatku splatného v den odjezdu. Zálohu může ubytovaný uhradit ubytovateli následujícími způsoby:

  -

  - platební kartou (Mastercard, Maestro, Visa, VPay) online prostřednictvím zaslaného odkazu do systému Borgun Platební brána,

  Doplatek může ubytovaný uhradit ubytovateli způsoby obdobně dle Ubytování, cena a platební podmínky čl. 7. obchodních podmínek.

 9. V případě, že bude ubytovaný v prodlení s úhradou ceny za ubytování, může ubytovatel odstoupit od smlouvy o ubytování.

Uzavření smlouvy

 1. 3.1. Veškerá prezentace ubytování a služeb umístěná na webové stránce je informativního charakteru a ubytovatel není povinen uzavřít smlouvu o ubytování. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Pro objednání ubytování vyplní ubytovaný on-line rezervační formulář na webové stránce.

 3. Před zasláním objednávky ubytovateli je ubytovanému umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle ubytovaný ubytovateli kliknutím na tlačítko „Rezervovat“. Údaje uvedené v objednávce jsou ubytovatelem považovány za správné.

 4. Smlouva o ubytování mezi ubytovatelem a ubytovaným je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je ubytovanému zasláno e-mailem na adresu elektronické pošty ubytovaného uvedenou v objednávce.

 5. V případě poptávky ubytování prostřednictví telefonické komunikace nebo e-mailu, zašle ubytovatel nabídku ubytovanému e-mailem na sdělenou adresu elektronické pošty. Smlouva o ubytování mezi ubytovatelem a ubytovaným je uzavřena doručením přijetí nabídky (akceptací), jež ubytovaný zašle e-mailem na adresu elektronické pošty ubytovatele.

Zrušení smlouvy, storno podmínky

 1. Jelikož je přechodné ubytování poskytováno v určené době, nemá v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku ubytovaný, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy o ubytování podle ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku (odstoupení bez udání důvodu do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy).

 2. Ubytovaný může nejpozději první den ubytování písemně zrušit smlouvu o ubytování bez udání důvodu. Zrušení smlouvy o ubytování musí být ubytovateli doručeno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Zrušení smlouvy může ubytovaný zasílat na adresu sídla ubytovatele či na adresu elektronické pošty ubytovatele.

 3. V případě zrušení smlouvy doručeného ubytovateli dva dny před příjezdem a později může ubytovatel požadovat po ubytovaném uhrazení storno poplatku ve výši 100 % z celkové ceny za ubytování.

 4. Ubytovatel je oprávněn jednostranně započíst storno poplatek oproti pohledávce ubytovaného na vrácení zálohy, popřípadě ceny za ubytování.

Ubytovací řád

 1. Při příjezdu předloží ubytovaný svůj platný občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti. Bez této registrace se nemůže ubytovaný ubytovat.

 2. Příjezd (check-in) je možný první den ubytování od 14:00 do 19:00. Při ubytování mimo hlavní sezónu informujte pracovníky ubytovatele o přibližném času příjezdu. Ubytovaný je povinen pokoj vyklidit a uvolnit (check-out) poslední den ubytování od 8:00 do 11:00. Ubytovaný je tak oprávněn užívat pokoj od registrace do vyklizení a uvolnění pokoje.

 3. Jestliže ubytovaný neuvolní a nevyklidí pokoj řádně nebo včas, muže ubytovatel požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši odpovídající ceně ubytování za pokoj za jednu noc.

 4. Kouření a jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm v prostorách turistické chaty Pod Břesteckou skalou (mimo vyhrazená místa) je zakázána!

 5. Ve všech prostorách turistické chaty Pod Břesteckou skalou nesmí ubytovaný bez souhlasu pracovníků ubytovatele přemísťovat nábytek a zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrických instalací, vodovodních a instalačních zařízení.

 6. Na pokoji se nesmí používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se nevztahuje na elektrické spotřebiče sloužící pro osobní hygienu (holicí strojek, masážní strojek apod.) a drobnou výpočetní techniku.

 7. Před odchodem z pokoje uzavře ubytovaný vodovodní kohoutky, zhasne světla, zavře okna a vypne el. spotřebiče.

 8. V době od 0:00 do 8:00 se dodržuje noční klid.

 9. Ubytování se zvířaty není možné s ohledem na další ubytované, kteří mohou být citliví na zvířecí alergeny.

 10. Pracovníci ubytovatele můžou vstoupit na pokoj bez přítomnosti a bez souhlasu ubytovaného v havarijních případech, za účelem kontroly dodržování právních předpisů a ubytovacího řádu a za účelem provedení údržbářských a úklidových prací.

 11. Ubytovaný oznámí neprodleně pracovníkům ubytovatele poruchu nebo poškození pokoje, nábytku či zařízení.

 12. Oznámí-li ubytovaný řádně a včas ubytovateli vadu pokoje, nábytku či zařízení, a neodstraní-li ubytovatel vadu bez zbytečného odkladu, takže ubytovaný může pokoj užívat jen s obtížemi, má ubytovaný právo na přiměřenou slevu z ceny za ubytování. Ubytovaný nemůže provést opravu sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má ubytovaný právo na prominutí ceny za ubytování nebo může ubytování vypovědět bez výpovědní doby.

Ochrana osobních údajů

 1. Ubytovaný dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresu elektronické pošty, telefonní číslo, obchodní firma, název, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, sídlo pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o ubytování. Ubytovaný dále souhlasí s tím, že ubytovatel může tyto údaje zpracovávat pro své potřeby a že je může použít ke svým marketingovým účelům.

 2. Ubytovatel bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Závěrečná ustanovení

 1. Kontaktní údaje ubytovatele: adresa pro doručování Břestek 234, 687 08 Břestek, adresa elektronické pošty ubytovani@podskalou.com, telefon +420 776 221 206.

 2. Ubytovanému může být doručováno na jeho adresu elektronické pošty.

 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o ubytování je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 4. Smlouva o ubytování včetně obchodních podmínek je archivována ubytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

 5. Ubytovatel může obchodní podmínky jednostranně měnit. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 18. 1. 2020 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.

V Břestku dne 18. 1. 2020.